DJEEO Handelsbetingelser

Adgang og brugsret
Abonnenten har adgang og brugsret til portalerne:
1) http://gamemaster.djeeo.dk, 2) http://game.djeeo.dk og 3) http://www.djeeo.dk/support

Abonnementet på websitet omfatter brugsret til indhold på de af DJEEO valgte portaler. DJEEO kan løbende og uden varsel ændre i indhold og funktioner på websites, herunder kan DJEEO oprette individuelle websites og/eller portaler med specialadgang. Abonnenten er ansvarlig for al brug af websitet og forpligter sig til at sørge for, at den enkelte bruger bliver gjort bekendt med omfanget af, og de begrænsninger i brugsretten, som følger af de til enhver tid gældende Abonnements vilkår. Abonnenten og/eller de af Abonnenten udpegede organisationer opnår en tidsbegrænset, ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig brugsret til DJEEO  programmet, som afvikles på webstedet www.djeeo.com.

DJEEO programmet må kun anvendes til ikke kommerciel undervisningsbrug, hvis ikke andet er specifikt aftalt. Abonnementet inkluderer datatrafik mellem GPS-tracker og DJEEO’s servere for op til 150 spil per licens/abonnement per år – (d.v.s. 12 måneder fra og med den måned hvori abonnementet er købt).

Geografisk Begrænsning
Adgang og brugsret er kun gældende i det land hvortil licens/abonnementet er oprettet, med mindre andet specifikt er aftalt. DJEEO er ikke ansvarlig for manglende GPS eller datadækning og/eller tilgang til DJEEOs platforme fra noget land eller lokalområde.

Adgang og brugsret
DJEEO er kun ansvarlig for det af DJEEO leverede produkt kan benyttes/afvikles på den til enhver tid af DJEEO oplyste adresse/server. Kunden bærer bl.a. selv ansvaret for og hæfter selv for udgifter forbundet med anskaffelse af mobiltelefoner, telefonabonnementer, internetopkobling og andet eksternt udstyr og evt. omkostninger, der er nødvendig for brugen af produktet.
DJEEO påtager sig intet ansvar for manglende netværksdækning og/eller for manglende mobilnetværksdækning, herunder ej heller relation til GPS.

DJEEO er ikke i noget tilfælde ansvarlig for skader og/eller evt. følgeskader ved brugen af produktet, herunder ej heller direkte eller indirekte tab som følge af Abonnentens eller dennes brugers anvendelse af DJEEOs produkt og/eller portaler.
Abonnenten holder DJEEO skadesløs for ethvert krav som tredjepart måtte rette mod DJEEO som følge af Abonnentens og/eller dennes brugeres brug, det være sig ved selve brugen eller på grundlag af for eksempel Ophavsretslovens bestemmelser og/eller overtrædelse af bestemmelser i de til enhver tid gældende Abonnementsvilkår.

Abonnementsperiode
Abonnementet træder i kraft for minimum en 12 måneders periode ved købet, eller ved udlejning når DJEEO har registreret Abonnentens bestilling for en aftalt periode. Abonnementet er uopsigeligt i abonnementsperioden. Opsiges et købt abonnement ikke skriftligt med minimum 60 dages varsel til udløbet af en abonnementsperiode, forlænges abonnementet automatisk med en ny 12 måneders abonnementsperiode til en pris – der hvis ikke andet er skriftligt aftalt – fastsættes efter DJEEO’s til enhver tid gældende prisliste.

DJEEO regulere/forhøjer årligt abonnementspriserne med stigningen i nettoprisindekset. Herudover forbeholder DJEEO sig, med minimum 90 dages skriftlig varsel til udløbet af en abonnements-periode, at ændre priser, prisstruktur, gebyrer og/eller andre betalinger i forhold til de til enhver tid gældende prislister og Abonnementsvilkår.

Ved forsinket betaling følges den til enhver tid i Danmark gældende ”lov om renter ved forsinket betaling m.v.

Betalingsbetingelser
Alle betalinger til DJEEO er, med mindre der er aftalt netto kontant, forfalden senest 30 dage fra købsdato og ved løbende fakturering senest 30 dage fra fakturadatoen. Årslicenser er forfalden senest på datoen for den kommende licensperiodes begyndelse.
Betaler Abonnenten ikke til forfaldstid, har DJEEO fra fakturadatoen krav på morarente med den rentesats, som gælder i henhold til den til enhver tid i Danmark gældende rentelov.

Betaler Abonnenten ikke til aftalt tid, har DJEEO ret til, 7 dage efter forfaldsdatoen, at gøre licensen til henholdsvis DJEEO programmet og GPS-systemet utilgængelig for Abonnenten og dennes brugere indtil udestående betalinger med tillæg af evt. gebyrer, omkostninger og morarenter er betalt.

Dansk rets almindelige regler om ophævelse af aftalen og ret til erstatning på grund af Abonnentens misligholdelse er endvidere gældende.

Personlige oplysninger
Personlige oplysninger om Abonnenten behandles fortroligt af DJEEO og vil ikke blive videregivet til tredjepart. For kunden bliver flg. personlige informationer opbevaret: Navn, email, kundeadresse og kundetelefonnummer.

Ophavsret
Al tekst og andet materiale, herunder programmering og koder, er beskyttet af Lovbekendtgørelse 2001-06-27 nr. 618 om ophavsret.
DJEEO ejer og administrer portalerne som er nævnt under Adgang og Brugsret.

Ejendomsret
Alt indhold på webstedet www.djeeo.com og alt hvad der er tilgængeligt via tjenesterne, herunder design, tekst, grafik, billeder, video, information, software, musik, lyd, og andre filer – tilføjet af DJEEO eller webstedets brugere – er DJEEOs ejendom eller tilhører en licensgiver eller tilsvarende tredjemand, som stiller det pågældende materiale til rådighed efter aftale med DJEEO.

Abonnenten og de af Abonnenten udpegede brugere er berettiget til at bruge webstedet og webstedets indhold, herunder at downloade og/eller udskrive kopier af webstedets instruktions indhold til brug for undervisning i brugen, og forudsat at Abonnenten/brugeren respekterer DJEEOs og tredjemands rettigheder.

DJEEO kan ændre og bearbejde webstedets indhold, inklusiv det af Abonnenten tilføjede materiale. DJEEO kan herunder bl.a. – men ikke begrænset til – , slette, ændre, kopiere, distribuere, reproducere, genudgive, downloade, videregive eller sælge webstedets indhold uden forudgående tilladelse fra Abonnenten/brugeren.

Abonnenten skal drage omsorg for, at brugerne af webstedet ikke tilføjer webstedet indhold og materiale, der på nogen måde chikanerer, diskriminerer eller på anden måde virker anstødeligt samt drage omsorg for, at DJEEOs og tredjemands rettigheder respekteres.

Abonnentens Misligholdelse
Ved misligholdelse af DJEEO’s til enhver tid gældende Abonnementsvilkår, kan DJEEO lukke for Abonnentens adgang til portalerne, indtil misligholdelsen ophører, og Abonnenten skriftligt har bekræftet ikke at ville fortsætte misligholdelsen. Åbning af portalerne kan af DJEEO gøres betinget af, at Abonnenten har betalt de omkostninger DJEEO måtte have haft som konsekvens af misligholdelsen.

Hvis Abonnenten eller dennes brugere gør sig skyldig i gentagne eller væsentlig misligholdelse, kan DJEEO uden varsel ophæve Abonnentens abonnement, uden at dette giver Abonnenten ret til refusion af abonnementsbetaling.

Det er væsentlig misligholdelse at der ikke er sket betaling efter påkrav eller hvis en Abonnent bruger eller lader bruge, DJEEO produktet privat (hvis der da ikke er tale om et privat abonnement), ligesom det er væsentlig misligholdelse at dele sit password med brugere og/eller organisationer, som ikke j.fr. købsaftalen/Abonnementsaftalen er tiltænkt/anført omfattet af abonnementet.

Opmærksomheden henledes på, at DJEEO’s systemer overvåger alt brug. DJEEO forbeholder sig retten til at hæve Abonnementsaftalen med uden yderligere varsel, såfremt et påkrav om at ophøre med misligholdelsen ikke efterleves.

Overdragelse af abonnement
Abonnementsaftaler kan af Abonnenten ikke overgå til tredjemand uden skriftlig tilladelse fra DJEEO.

Portalernes tilgængelighed
DJEEO tilstræber at samtlige portaler er tilgængelig 24 timer i døgnet, året rundt.

DJEEO er berettiget til løbende og uden varsel, midlertidigt at lukke portaler ned i op til 24 timer. Sker nedlukning over længere periode skal der på DJEEOS hjemmeside mindst 14. dage i forvejen gives Abonnenter/brugere meddelelse herom. DJEEO  portalerne vil typisk kun være nedlukkede af hensyn til den fornødne vedligeholdelse og/eller flytning af eller på servere. Vedligeholdelser og evt. flytninger vil blive tilstræbt gennemført over natten eller i weekender.

Hvis nedbrud skyldes Abonnentens eller dennes brugeres forhold, force majeure eller andre forhold uden for DJEEO’s kontrol, kan DJEEO ikke gøres ansvarlig for hverken direkte eller indirekte skader eller økonomi forbundet hermed.

Abonnenten har ingen mangels beføjelser i anledningen af manglende tilgængelighed til portalerne, herunder har Abonnenten ikke ret til at hæve aftalen, ingen ret til erstatning eller til forholdsmæssigt afslag.

Tvister
Enhver tvist herunder om fortolkning af de til enhver tid gældende abonnementsregler afgøres med endelig og bindende virkning ved voldgift i København efter dansk rets regler. Voldgiftsretten nedsættes, og administreres efter reglerne i ”regler for Det Danske Voldgiftsinstitut”. Almindelige sager om manglende betaling kan dog af DJEEO vælges fremmet ved fogedretterne efter dansk rets regler om hurtig retsforfølgning ved inkasso. Kan sagen ikke afgøres i/af Fogedretten finder reglen om Voldgift anvendelse.

Hardware
GPS tracking enheder erhvervet i forbindelse med DJEEO  skal betjenes og bruges i henhold til udleverede manualer.

GPS tracking enheder må kun bruges i sammenhæng med DJEEO produkter og ydelser. Enhederne må ikke åbnes eller på anden måde modificeres. Enhver garanti og reklamationsret bortfalder ved åbning eller modifikation af enheden.

GPS tracking enhederne er alene omfattet af de garantier og reklamations muligheder som GPS producenten stiller til rådighed. DJEEO henviser til respektive producenters websites for mere information.

Service
Abonnement giver ikke adgang til service ydelser på de via DJEEO erhvervede GPS live trackere.

DJEEO kan tilbyde at forestå servicering af GPS enhederne, der kan i den forbindelse tegnes service aftale på GPS live trackere. Kontakt DJEEO for at indgå en aftale. Anden service afregnes efter DJEEO’s til enhver tid gældende takster for service som kan rekvireres ved forespørgsel.

Er der indgået specifik GPS abonnement, inklusiv service, vil dette være omkostningsfri for kunden.

(Opdateret i Januar 2019 med