DJEEO Education Handels og abonnementsbetingelser – Februar 2017

Adgang og brugsret

Abonnenten har adgang og brugsret til portalerne: 1) http://gamemaster.djeeo.dk, 2) http://game.djeeo.dk og 3) http://www.djeeo.dk/support.

Abonnementet på websitet omfatter brugsret til indhold på de af DJEEO Mobile valgte portaler. DJEEO Mobile kan løbende og uden varsel ændre i indhold og funktioner på websites, herunder kan DJEEO Mobile oprette individuelle websites og/eller portaler med specialadgang. Abonnenten er ansvarlig for al brug af websitet og forpligter sig til at sørge for, at den enkelte bruger bliver gjort bekendt med omfanget af, og de begrænsninger i brugsretten, som følger af de til enhver tid gældende Abonnements vilkår. Abonnenten og/eller de af Abonnenten udpegede organisationer opnår en tidsbegrænset, ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig brugsret til DJEEO Education programmet, som afvikles på webstedet www.djeeo.com. 

Geografisk Begrænsning

Adgang og brugsret er kun gældende i det land hvortil licens/abonnementet er oprettet – for Danmark eksklusiv Grønland/Færøerne. DJEEO Mobile er ikke ansvarlig for eventuelle problemer med tilgang til internettet i noget land eller lokalområde.

Ansvarsbegrænsning

DJEEO Mobile er kun ansvarlig for det af DJEEO Mobile leverede produkt kan benyttes/afvikles på den til enhver tid af DJEEO Mobile oplyste adresse/server. Kunden bærer bl.a. selv ansvaret for og hæfter selv evt. udgifter forbundet med anskaffelse af mobiltelefoner, telefonabonnementer, internetopkobling og andet eksternt udstyr og evt. omkostninger, der er nødvendig for brugen af produktet.

DJEEO Mobile påtager sig intet ansvar for manglende netværksdækning og/eller for manglende mobilnetværksdækning, herunder ej heller relation til GPS enheder eller mobiltelefoner.

DJEEO Mobile er ikke i noget tilfælde ansvarlig for skader og/eller evt. følgeskader ved brugen af produktet, herunder ej heller direkte eller indirekte tab som følge af Abonnentens eller dennes brugers anvendelse af DJEEO Mobiles produkt og/eller portaler.

Abonnenten holder DJEEO Mobile skadesløs for ethvert krav som tredjepart måtte rette mod DJEEO Mobile som følge af Abonnentens og/eller dennes brugeres brug, det være sig ved selve brugen eller på grundlag af for eksempel Ophavsretslovens bestemmelser og/eller overtrædelse af bestemmelser i de til enhver tid gældende Abonnementsvilkår.

Abonnementsperiode

Abonnementet træder i kraft for minimum en 12 måneders periode ved købet, eller ved udlejning når DJEEO Mobile har registreret Abonnentens bestilling for en aftalt periode. Abonnementet er uopsigeligt i abonnementsperioden. Opsiges et købt abonnement ikke skriftligt med minimum 60 dages varsel til udløbet af en abonnementsperiode, forlænges abonnementet automatisk med en ny 12 måneders abonnementsperiode til en pris – der hvis ikke andet er skriftligt aftalt – fastsættes efter DJEEO Mobiles til enhver tid gældende prisliste.

DJEEO Mobile regulere/forhøjer årligt abonnementspriserne med stigningen i nettoprisindekset. Herudover forbeholder DJEEO Mobile sig, med minimum 90 dages skriftlig varsel til udløbet af en abonnements-periode, at ændre priser, prisstruktur, gebyrer og/eller andre betalinger i forhold til de til enhver tid gældende prislister og Abonnementsvilkår.

Ved forsinket betaling følges den til enhver tid i Danmark gældende ”lov om renter ved forsinket betaling m.v.”.

Betalingsbetingelser

Alle betalinger til DJEEO Mobile er, med mindre der er aftalt netto kontant, forfalden senest 30 dage fra købsdato og ved løbende fakturering senest 14 dage fra fakturadatoen. Årslicenser er forfalden senest på datoen for den kommende licensperiodes begyndelse.
Betaler Abonnenten ikke til forfaldstid, har DJEEO fra fakturadatoen krav på morarente med den rentesats, som gælder i henhold til den til enhver tid i Danmark gældende rentelov.
Betaler Abonnenten ikke til aftalt tid, har DJEEO ret til, 7 dage efter forfaldsdatoen, at gøre licensen til henholdsvis DJEEO Education programmet og GPS-systemet utilgængelig for Abonnenten og dennes brugere indtil udestående betalinger med tillæg af evt. gebyrer, omkostninger og morarenter er betalt.
Dansk rets almindelige regler om ophævelse af aftalen og ret til erstatning på grund af Abonnentens misligholdelse er endvidere gældende.

Personlige oplysninger

Personlige oplysninger om Abonnenten behandles fortroligt af DJEEO og vil ikke blive videregivet til tredjepart. I forbindelse med brug af DJEEO Mobiles App, DJEEO Tracker, vil App’en registrere brugerenes positioner når brugeren har aktiveret, og kun når brugeren har aktiveret tracker funktionen. Positionerne bliver overført til DJEEO Mobiles server som en del af spillet.

Ophavsret

Al tekst og andet materiale, herunder programmering og koder, er beskyttet af Lovbekendtgørelse 2001-06-27 nr. 618 om ophavsret.<br><br>

DJEEO Mobile ejer og administrer portalerne som er nævnt under Adgang og Brugsret.

Ejendomsret

Alt indhold på webstedet www.djeeo.com og alt hvad der er tilgængeligt via tjenesterne, herunder design, tekst, grafik, billeder, video, information, software, musik, lyd, og andre filer – tilføjet af DJEEO Mobile eller webstedets brugere – er DJEEO Mobiles ejendom eller tilhører en licensgiver eller tilsvarende tredjemand, som stiller det pågældende materiale til rådighed efter aftale med DJEEO Mobile.

Abonnenten og de af Abonnenten udpegede brugere er berettiget til at bruge webstedet og webstedets indhold, herunder at downloade og/eller udskrive kopier af webstedets instruktions indhold til brug for undervisning i brugen, og forudsat at Abonnenten/brugeren respekterer DJEEO Mobiles og tredjemands rettigheder.

DJEEO Mobile kan ændre og bearbejde webstedets indhold, inklusiv det af Abonnenten tilføjede materiale. DJEEO Mobile kan herunder bl.a. – men ikke begrænset til – , slette, ændre, kopiere, distribuere, reproducere, genudgive, downloade, videregive eller sælge webstedets indhold uden forudgående tilladelse fra Abonnenten/brugeren.

Abonnenten skal drage omsorg for, at brugerne af webstedet ikke tilføjer webstedet indhold og materiale, der på nogen måde chikanerer, diskriminerer eller på anden måde virker anstødeligt samt drage omsorg for, at DJEEO Mobiles og tredjemands rettigheder respekteres.

Abonnentens Misligholdelse

Ved misligholdelse af DJEEO’s til enhver tid gældende Abonnementsvilkår, kan DJEEO Mobile lukke for Abonnentens adgang til portalerne, indtil misligholdelsen ophører, og Abonnenten skriftligt har bekræftet ikke at ville fortsætte misligholdelsen. Åbning af portalerne kan af DJEEO Mobile gøres betinget af, at Abonnenten har betalt de omkostninger DJEEO Mobile måtte have haft som konsekvens af misligholdelsen.

Hvis Abonnenten eller dennes brugere gør sig skyldig i gentagne eller væsentlig misligholdelse, kan DJEEO Mobile uden varsel ophæve Abonnentens abonnement, uden at dette giver Abonnenten ret til refusion af abonnementsbetaling.

Det er væsentlig misligholdelse at der ikke er sket betaling efter påkrav eller hvis en Abonnent bruger eller lader bruge, DJEEO Mobile produktet privat (hvis der da ikke er tale om et privat abonnement), ligesom det er væsentlig misligholdelse at dele sit password med brugere og/eller organisationer, som ikke j.fr. købsaftalen/Abonnementsaftalen er tiltænkt/anført omfattet af abonnementet.

Opmærksomheden henledes på, at DJEEO Mobiles systemer overvåger alt brug. DJEEO Mobile forbeholder sig retten til at hæve Abonnementsaftalen med uden yderligere varsel, såfremt et påkrav om at ophøre med misligholdelsen ikke efterleves.

Overdragelse af abonnement

Abonnementsaftaler kan af Abonnenten ikke overgå til tredjemand uden skriftlig tilladelse fra Mobile DJEEO.

Portalernes tilgængelighed

DJEEO Mobile tilstræber at samtlige portaler er tilgængelig 24 timer i døgnet, året rundt.

DJEEO Mobile er berettiget til løbende og uden varsel, midlertidigt at lukke portaler ned i op til 24 timer. Sker nedlukning over længere periode skal der på DJEEO Mobiles hjemmeside mindst 14. dage i forvejen gives Abonnenter/brugere meddelelse herom. DJEEO Education portalerne vil typisk kun være nedlukkede af hensyn til den fornødne vedligeholdelse og/eller flytning af eller på servere. Vedligeholdelser og evt. flytninger vil blive tilstræbt gennemført over natten eller i weekender.

Hvis nedbrud skyldes Abonnentens eller dennes brugeres forhold, force majeure eller andre forhold uden for DJEEO Mobiles kontrol, kan DJEEO Mobile ikke gøres ansvarlig for hverken direkte eller indirekte skader eller økonomi forbundet hermed.

Abonnenten har ingen mangels beføjelser i anledningen af manglende tilgængelighed til portalerne, herunder har Abonnenten ikke ret til at hæve aftalen, ingen ret til erstatning eller til forholdsmæssigt afslag.

Tvister

Enhver tvist herunder om fortolkning af de til enhver tid gældende abonnementsregler afgøres med endelig og bindende virkning ved voldgift i København efter dansk rets regler. Voldgiftsretten nedsættes, og administreres efter reglerne i ”regler for Det Danske Voldgiftsinstitut”. Almindelige sager om manglende betaling kan dog af DJEEO Mobile vælges fremmet ved fogedretterne efter dansk rets regler om hurtig retsforfølgning ved inkasso. Kan sagen ikke afgøres i/af Fogedretten finder reglen om Voldgift anvendelse.

Hardware

GPS tracking enheder erhvervet i forbindelse med DJEEO Education skal betjenes og bruges i henhold til udleverede manualer.<br><br>

GPS tracking enheder må kun bruges i sammenhæng med DJEEO produkter og ydelser. Enhederne må ikke åbnes eller på anden måde modificeres. Enhver garanti og reklamationsret bortfalder ved åbning eller modifikation af enheden.<br><br>

GPS tracking enhederne er alene omfattet af de garantier og reklamations muligheder som GPS producenten stiller til rådighed. DJEEO henviser til respektive producenters websites for mere information.

Service

Abonnement giver ikke adgang til service ydelser på de via DJEEO Mobile erhvervede GPS live trackere, men mindre der er tegnet et specifikt abonnement med service aftale inkluderet. Er GPS service aftale inkluderet i abonnement vil DJEEO Mobile reparere defekte GPS enheder uden omkostninger for kunden. Dette gælder dog ikke, hvis GPS enheden har været udsat for mislighold.

DJEEO Mobile kan tilbyde at forestå servicering af GPS enhederne, der kan i den forbindelse tegnes service aftale på GPS live trackere. Kontakt DJEEO for at indgå en aftale. Anden service afregnes efter DJEEO’s til enhver tid gældende takster for service som kan rekvireres ved forespørgsel.