Team Work

Der findes mange måder at lære på. En af de stærkeste former er Team Work eller gruppearbejde.

Når Team Work bliver sat op med de rigtige forudsætninger, klare roller og klare mål, så har man som underviser en stærk platform til indlæring. Deltagerne indgår naturligt i en proces omkring samarbejdet og bruger hver deres individuelle kompentecer både fagligt og socialt.

Team Work er en elevaktiverende men også krævende arbejdsform. Selvom underviseren er til stede, arbejder eleverne i høj grad på egen hånd både individuelt og på gruppe niveau.

Team Work giver også underviseren mulighed for at træde i baggrunden og fungere som fagkonsulent for eleverne, samtidig med at underviseren får mulighed for at observere klassens og gruppernes sociale samspil som “en slags flue på væggen”.

I DJEEO bruger vi Team Work som én af de tre grundpiller i DJEEO Education.

Det er en god måde at få fysisk aktivitet integreret i undervisningen på og en god måde at træne
børnene i kommunikation og samarbejde når de bliver udfordret og er pressede.

Peter, pædagog, Skolen ved Bülowsvej

Vi lærer at arbejde godt sammen og lærer måske hinanden bedre at kende i grupperne. Vi har prøvet det før, men det er stadig vildt sjovt.

Asger, 11 år, Skolen Ved Bülowsvej

Cooperative Learning

Der findes flere teorier til at forklare indlærings succesen ved at arbejde i grupper. En af disse teorier og værktøjer er Cooperative Learning.

Cooperative Learning tager generelt udgangspunkt i, at det er deltagernes aktive samarbejde, der er kernen i læringen. Helt basalt er også kravet om, at dette samarbejde skal foregå meget systematisk. I Cooperative Learning henvises ofte til teams på fire personer, men systemet kan også anvendes i pararbejde eller i meget store grupper. I DJEEO Education bliver eleverne samlet i grupper på 4, som igen bliver delt i to undergrupper med hver 2 elever. Ved at dele eleverne ind i mindre grupper engagerer man nemmere den enkelte elev, idet det bliver lettere for eleven at byde ind – Vedkommende skal ikke konkurrere med så mange om at få ordet. På den anden side bliver det også sværere at “putte sig” og være passiv i gruppen.

Teorien bag Cooperative Learning siger også, at situationen påvirker deltagernes adfærd og læringsmuligheder. I DJEEO Education skabes der en spil situationen, hvor deltagerne belønnes med point og succesoplevelser når de arbejde med deres opgaver. Samtidig tager deltagerne ejerskab i forhold til “sagen” og bliver mere tilfredse.

Udover spilsitutationen har det fysiskes miljø også stor indflydelse på indlæringsprocessen. I Cooperative Learning og DJEEO Education, sidder, står, går eller løber man i grupper.

SPIL-principperne

Cooperative Learning hviler på 4 principper, kaldet SPIL-principperne. Disse principper forener kravene om fagligt fokus med deltagernes behov for bl.a. kontakt og selvrealisering. Alle fire principper skal være tilstede for at man kan tale om Cooperative Learning.
Principperne er :

  • Samtidig interaktion – Flest mulige elever har mest mulig taletid. I en 4-mandsgruppe er det ca. 25 % , hvorimod det i almindelig klasseundervisning ligger langt lavere.
  • Positiv indbyrdes afhængighed – Strukturen er bygget, så gruppemedlemmerne er afhængige af hinanden og de hjælper hinanden.
  • Individuel ansvarlighed – Den enkelte elev har et personligt ansvar ved dels at skulle besvare spørgsmål, men også ved fx at blive bedt om at opsummere, præsentere, problematisere eller evaluere gruppens arbejde.
  • Lige deltagelse – Strukturen sikrer, at alle er med og skiftes til at bidrage til løsningen af opgaven.

Kommunikationen

Kommunikationen er sat i højsædet i Cooperative strukturerne. Kommunikation er drivkræften i udviklingsprocesserne og er utrolig vigtig, idet der via kommunikationen med andre mennesker kan opstå refleksion, som kan medføre læring og udvikling. Der er præcis det, vi gerne vil opnå med vores undervisning og møder. Altså er kommunikation af den rette slags nødvendig for læring og udvikling. Cooperative Learning er en god metode at bruge til at sætte den rette kommunikation i gang.

Samtidig interaktion

Flest mulige elever har mest mulig taletid. I en 4-mands gruppe er det ca. 25 % , hvorimod det i almindelig klasseundervisning ligger langt lavere.

Positiv indbyrdes afhængighed

Strukturen er bygget, så gruppemedlemmerne er afhængige af hinanden og de hjælper hinanden.

Kommunikation og vidensdeling

Når eleverne selv skal anvende nye begreber, huskes det bedre. Og når begreber mv. huskes, kan de anvendes i efterfølgende læreproces med ægte progression til følge.

Sproget udvikler tanken og via egne formuleringer arbejder den enkelte i sin zone for nærmeste udvikling.

Når eleverne hele tiden sætter ord på deres læring, kan læreren høre, hvad de kan og hvor de har vanskeligheder. Det giver læreren meget bedre redskaber til løbende at planlægge relevante læreprocesser.

Man lærer bedre, når man er aktiv

Hvor meget man kan huske, af det man har lært, afhænger af hvordan man har lært stoffet. Forskere i USA har delt indlæringmåder op i 7 kategorier og placeret dem efter hvor meget man kan genkalde sig af det underviste stof. Grafikken herunder viser at de 4 passive former, markeret med rød, “høre”, “læse og se”, “hører og ser” og “demonstret” giver lavest score.

Men når man arbejder aktivt med et stof, husker man langt bedre. De 3 aktive former (markeret med blå); “taler med andre”, “aktivt bruger stoffet” eller “underviser eller forklare en anden” giver højere genkendelse/læring hos eleven.

Team Work lægger i høj grad op til, at man netop taler med andre, bruger stoffet aktivt og forklarer det til hinanden. Derfor bruger vi denne form i DJEEO Education.

Af det man hører, husker man 5%
Af det man læser eller ser husker man 10%
Af det man hører og ser husker man 20%
Af det man ser demonstreret, husker man 30%
Af det man taler med andre om, husker man 50%
Af det man selv anvender aktivt, husker man 75%
Af det man forklarer eller lærer en anden, husker man 95%

Kilde: Edgar Dale, National Training Laboratories, Bethel Maine.

Spillet er på mange måder genialt og jeg får som lærer en enestående mulighed for at observere sammenspillet eleverne imellem samtidig med, at det er en sjov og anderledes måde
at undervise på.

Rasmus, lærer, Skolen ved Bülowsvej

Det er en god måde at blive undervist på, fordi man bevæger sig imens man lærer. Vi får meget
viden om dyr og bliver bedre til at samarbejde med nogen fra klassen, som man måske ikke normalt
er i gruppe med.

Frederik, 11 år, Skolen ved Bülowsvej

Der opstår en helt fantastisk dynamik mellem børnene. Det er det mest imponerende ved spillet.
Det er så fedt at se, hvordan de arbejder sammen, hjælper hinanden og udvikler sig på mange planer.

Rasmus, lærer, Skolen ved Bülowsvej